Một số dịch vụ phổ biến trong môn thi AWS Certified Solutions Architect Associate (SAA-C03 )

Spot Instances: là hình thức tiết kiệm chi phí nhất, đem lại hiệu năng của Server cao nhất so với chi phí bỏ ra. Tuy nhiên, nó cũng có một số giới hạn với người dùng.

AWS Config là dịch vụ cho phép bạn ước lượng, kiểm tra và đánh giá cấu hình các tài nguyên AWS của bạn

Amazon MQ là một dịch vụ trung chuyển tin nhắn được quản lý dành cho Apache ActiveMQ và RabbitMQ

Amazon Athena là một dịch vụ truy vấn tương tác giúp bạn dễ dàng phân tích dữ liệu trong Amazon S3 bằng cách sử dụng SQL tiêu chuẩn.

Amazon Kinesis Data Streams là một dịch vụ phát trực tiếp dữ liệu theo thời gian thực có độ bền và quy mô linh hoạt, có thể thu thập liên tục hàng gigabyte dữ liệu mỗi giây từ hàng trăm nghìn nguồn khác nhau
Amazon Macie là dịch vụ bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư về dữ liệu được quản lý toàn phần, sử dụng các kỹ thuật máy học và đối chiếu mẫu để phát hiện và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm của bạn trong AWS.
AWS Glue là dịch vụ tích hợp dữ liệu phi máy chủ, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm, chuẩn bị và tổng hợp dữ liệu cho hoạt động phân tích, máy học và phát triển ứng dụng.

AWS CloudTrail Theo dõi hoạt động của người dùng và mức sử dụng API.

AWS Global Accelerator là một dịch vụ mạng giúp cải thiện hiệu suất lưu lượng truy cập của người dùng lên đến 60% bằng cách sử dụng cơ sở hạ tầng mạng toàn cầu của Amazon Web Services.

AWS Elastic Beanstalk là một dịch vụ dễ sử dụng để triển khai và mở rộng các ứng dụng web và dịch vụ được phát triển bằng Java, .NET, PHP, Node.js, Python, Ruby, Go và Docker trên những máy chủ quen thuộc như Apache, Nginx, Passenger và IIS.

Elastic Kubernetes Service (EKS) là một dịch vụ trên AWS để deploy, quản lý và scale các application chạy bằng container sử dụng Kubernetes.
AWS Fargate là một công cụ điện toán phi máy chủ, thanh toán theo mức sử dụng cho phép bạn tập trung vào việc xây dựng ứng dụng mà không cần quản lý máy chủ, AWS Fargate tương thích với cả Amazon Elastic Container Service(ECS) và Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS).

AWS Control Tower cung cấp các quy tắc cấp cao bắt buộc và được đặc biệt khuyến nghị, được gọi là biện pháp bảo vệ, giúp thực thi các chính sách của bạn bằng cách sử dụng các chính sách kiểm soát dịch vụ (SCP) hoặc phát hiện các vi phạm chính sách bằng cách sử dụng các quy tắc AWS Config.

Amazon Redshift là kho dữ liệu đám mây có thể mở rộng, được quản lý hoàn toàn và tăng tốc độ nhận thông tin chuyên sâu bằng tính năng phân tích nhanh chóng, dễ dàng, bảo mật và trên quy mô lớn.

Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) là bộ nhớ đệm trong bộ nhớ, có khả năng sử dụng cao, được quản lý toàn phần dành cho Amazon DynamoDB.

Amazon QuickSight: cho phép mọi thành viên trong tổ chức của bạn nắm rõ dữ liệu bằng cách đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên, khám phá thông qua bảng thông tin tương tác hoặc tự động tìm kiếm các khuôn mẫu và ngoại lệ được máy học hỗ trợ.

Amazon Comprehend là dịch vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) sử dụng công nghệ máy học để phát hiện những thông tin chuyên sâu có giá trị và các mối liên kết trong văn bản.

Amazon AppFlow is a fully managed integration service for transferring data between software as a service (SaaS) applications.

AWS Secrets Manager: helps you manage, retrieve, and rotate database credentials, API keys, and other secrets throughout their lifecycles.

Amazon S3 Transfer Acceleration cho phép truyền tập tin một cách nhanh chóng, dễ dàng và bảo mật qua khoảng cách lớn giữa máy khách và vùng lưu trữ Amazon S3 của bạn.

AWS Secrets Manager giúp bạn bảo vệ các bí mật cần thiết để truy cập các ứng dụng, dịch vụ và tài nguyên CNTT của bạn. Dịch vụ này cho phép bạn dễ dàng xoay vòng, quản lý và truy xuất thông tin đăng nhập cơ sở dữ liệu, khóa API và các bí mật khác trong suốt vòng đời của chúng.

Bài viết tham khảo từ: Mình đã hoàn thành deadline chứng chỉ AWS SAA-C03 như thế nào ?